Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir.

Sistem ne zaman başladı?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:

 • Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf yapmalarını sağlamak,
 • Bu tasarrufları teşvik etmek, yatırıma yönlendirmek ve düzenlemek,
 • Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlanarak, refah düzeylerini arttırmak,
 • Ekonomiye kaynak yaratmak,
 • İstihdamı arttırmak.
Bireysel emeklilik sistemine katılım zorunlu mu?

Hayır. Sistem gönüllü katılım esasına dayalı bir sistemdir.

Bireysel emeklilik sisteminden beklenti nedir? Sistemin ekonomiye katkısı var mı?

Gelişmiş ülkelerde tasarrufların büyük bir kısmını, bireysel emeklilik yatırım fonları oluşturmaktadır. Ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak ihtiyacını bu fonların karşıladığı görülmektedir.

Sisteme katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi?

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olsa da, olmasa da sisteme dahil olabilecektir.

Bireysel emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki gibi sağlık vb. hizmetler de sunuyor mu?

Bireysel emeklilik sistemi; birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmamaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine katıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bulunan haklarım geçerliliğini kaybeder mi?

Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki haklar devam edecektir. Bu arada bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenip ikinci bir emeklilik geliri elde edilebilecektir.

Bireysel emeklilik sistemine girdiğimde halen prim ödediğim Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıkmalı mıyım?

Bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıkması söz konusu değildir. Bireysel emeklilik sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki emeklilik haklarımı bireysel emeklilik hesabıma aktarabilir miyim?

Katılımcıların bireysel emeklilik sistemi içinde yer aldıkları süreyle, sosyal güvenlik sisteminde geçen sürenin ilişkisi bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki emeklilik hakları, bireysel emeklilik hesabına aktarılamaz.

Bireysel emeklilik sistemi güvenli midir?

Emeklilik şirketleri; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bağımsız dış denetçiler, şirket iç denetçileri tarafından prensipleri çok net olarak belirlenmiş esaslara uygun olarak denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezini görevlendirmiştir.

Emeklilik yatırım fonları için de ayrıca denetim süreçleri tanımlanmıştır.

 • Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, şirket iç denetçileri, tarafından,
 • Fonun, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Emeklilik ve Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından,
 • Fonun hesap ve işlemleri ile şirketin yılsonu mali tabloları bağımsız dış denetçiler tarafından denetlenmektedir.
Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik Şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon mal varlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."

Bireysel emeklilik sisteminde vefat teminatı var mıdır?

Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vefat teminatı bulunmamaktadır. Katılımcının sözleşme süresi içinde vefat etmesi durumunda, sistemdeki tüm birikimler sözleşme üzerinde katılımcının tercih ettiği lehtarlara ya da kanuni varislerine ödenir.

Kısa vadeli birikim yapmak istiyorum, bireysel emeklilik sistemine girmem avantajlı olur mu?

Hayır. Çünkü bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir. Sistemden erken ayrılma durumunda, emeklilik hakkı kazanarak ayrılma durumuyla karşılaştırıldığında daha yüksek oranda stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca sözleşme kapsamında öngörülmüşse, katılımcının birikimlerinden giriş aidatının tahsil edilmemiş ve/veya ertelenmiş bölümü indirilebilecektir.

Bireysel emeklilik sisteminde ne gibi risklerle karşı karşıya kalabilirim?

Bireysel emeklilik sisteminde, yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği fonlarda değerlendirilmektedir. Bu fonlar türlerine göre; hisse senedi, devlet tahvili, kıymetli madenler vb. kıymetler içermektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları katılımcıların birikimlerini belirlemektedir. Örneğin, hisse senedi ağırlıklı bir emeklilik yatırım fonuna yatırım yapılması ve borsanın değer kaybetmesi durumunda, katılımcıların fonları da portföylerinde yer alan hisse senetlerine de bağlı olarak değer kaybedebilir. Bu da katılımcıların birikimlerine yansır. Ancak alınacak riski belirlemek her zaman katılımcıların elindedir. Katılımcılar güvenli yatırım için daha az getiriye razı olup daha az risk içeren fonlara ağırlık verebilir veya daha fazla risk alarak daha fazla getiri sağlama ihtimali olan fonları seçebilir.

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.

Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

Emeklilik sözleşmeleri, bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

 • Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi: Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.
 • İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.
Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Sisteme giriş tarihim nasıl belirlenmektedir?

Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve başka bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihtir.

Sisteme girerken imzalamam gereken belgeler nelerdir? Bana hangi belgeler verilecek?

Şirket, kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı kişinin tercihine göre belirlenir. Katılımcı, kendisine sunulan teklifi kabul etmesi durumunda, giriş bilgi formu ve teklif formunu doldurup imzalar. Şirket imzalı formların birer örneğini katılımcıya verir.

 • Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenmiş olan formdur.
 • Teklif formu: Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan formdur.

Emeklilik sözleşmesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde şirket tarafından katılımcıya gönderilir.

Bireysel emeklilik sisteminde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

Evet. Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma imkanı bulunmaktadır.

Kimleri lehtar olarak seçebilirim?

Katılımcı istediği kişi / kişileri lehtar olarak tayin edebilmektedir. Lehtar / lehtarlar sözleşmede belirtilir. Lehtarın belirlenmemiş olması ve katılımcının vefatı halinde, birikimler ve devlet katkıları toplamı katılımcının kanuni mirasçılarına ödenir.

Teklif formum şirket tarafından kabul edilmezse yapmış olduğum ödemelerden ne tür kesintiler yapılacaktır?

Teklifin şirket tarafından kabul edilmemesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Sözleşme yapmaktan vazgeçme hakkım var mı, cayma hakkını kullanmam halinde herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını müteakip 60 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte 10 iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Giriş aidatı tutarı neye göre belirlenmektedir?

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak giriş aidatı alınabilir.

Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin alınan kısmı, katkı payı ödeme dönemine göre taksitler halinde alınabilir.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma haricinde, 5 yıldan önce şirketten ayrılma/aktarım durumunda, her sözleşme yılı için ilgili cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen tutarından ayrılma/aktarım tarihine kadar yapılan giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve ara verme durumunda yapılan ek yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Şirketçe tahsil edilmemiş olan kısım katılımcının emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilir.

5 yıldan önce ayrılma/aktarım yapıldığı durumda kalan yıllar için ayrılma/aktarım tarihindeki cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık asgari brüt ücret tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Giriş aidatı tahsil edilip edilmeyeceği, edilecekse nasıl tahsil edileceği teklif formunda ve emeklilik sözleşmesinde açıkça belirtilir.

Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir.

Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.

Giriş aidatı ne zaman ve ne şekilde ödenir?

Emeklilik şirketi, katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında ve yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde katılımcıdan giriş aidatı talep edebilir. Başka şirketten aktarım halinde ya da sözleşmede belirtilmediği hallerde giriş aidatı ödenmez. Giriş aidatı, katılımcıya verilecek formlarda açıkça belirtilir.

Şirket, planda belirtmek kaydıyla, giriş aidatını kişinin sisteme ilk girdiğinde peşin ve bir kerede tahsil edilebileceği gibi, bir yılı aşmamak üzere taksitle tahsil edilebilir veya 5 yılı aşmamak kaydıyla erteleyebilir. Planın özelliklerine göre, belirtilen üç tip tahsilat yönteminin herhangi ikisinin veya üçünün bir arada olması da mümkündür.

Giriş aidatının tahsilatının ertelenmesi halinde, ilgili tutar katılımcının başka bir şirkete aktarımda bulunması veya sistemden ayrılması durumunda katılımcının birikimlerinden indirilebilir.

Bireysel emeklilik sistemine katıldıktan sonra, sistemden ayrılmak istemem durumunda ödediğim giriş aidatı bana iade edilebilir mi?

Giriş aidatı emeklilik sözleşmesinde peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde veya 5 yılı aşmamak kaydıyla ertelenmiş olarak belirlenebilir. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi veya birikimlerini başka bir şirkete aktarmak istemesi halinde ödenen giriş aidatının katılımcıya iadesi söz konusu değildir.

Katkı payı tutarı neye göre belirlenecek?

Katılımcı sahip olduğu planın özelliğine göre başlangıçta ödeyebileceği düzenli katkı payını kendisi belirleyebileceği gibi sözleşme süresi içinde de değiştirme hakkına sahiptir.

Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

Şirket, bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Düzenli katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

Katılımcı, dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir.

Geçmişte ödemediğim dönemlere veya ileriye yönelik katkı payı ödeyebilir miyim?

Mevzuat gereği ileriye yönelik dönemlere ilişkin katkı payı ödemesi yapmak mümkün değildir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumu hariç olmak üzere geçmişe yönelik dönemlere ilişkin katkı payı ödemesi yapmak da mümkün değildir.

Sözleşmem ne zaman düzensiz ödeme durumuna düşer?

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Sözleşme kuruluş aşamasında ve teklif formlarında düzensiz ödeme statüsüne ilişkin bilgilendirme yapılır.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

Ödenen katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

 • Vadeli mevduat ve katılma hesabı
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları
 • Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
 • Türev araç işlemleri ile varantlar
 • Takasbank para piyasası işlemleri
 • Yatırım fonu katılma belgeleri
 • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri
 • Kira sertifikaları
 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yatırım araçları
Sisteme katılmak giriş aidatı dışında ne tür ek maliyetler getiriyor?

Sisteme girerken sözleşmeye ilişkin kesintiler hakkında teklif formunda ve sözleşmede bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılabilecek kesintiler ve azami tutarları şu şekildedir:

 • Birikim ve/veya katkı payları üzerinden yönetim gideri kesintisi,
 • Katılımcının ödemeye ara verilmesi halinde (vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda) ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi,
 • Fonun net varlık değeri üzerinden hesaplanan fon toplam gider kesintisi,

Yönetim gideri kesintisi her sözleşme yılı için ilgili cari yılın ilk 6 ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık asgari brüt ücret tutarının %8,5’den düzenli, ek katkı payı üzerinden alınan yönetim gider kesintisi tutarı, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisi düşürüldükten sonra kalan tutarı aşamayacak şekilde uygulanır.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma haricinde, 5 yıldan önce şirketten ayrılma/aktarım durumunda, her sözleşme yılı için ilgili cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen tutarından ayrılma/aktarım tarihine kadar yapılan giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve ara verme durumunda yapılan ek yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Şirketçe tahsil edilmemiş olan kısım katılımcının emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilir.

5 yıldan önce ayrılma/aktarım yapıldığı durumda kalan yıllar için ayrılma/aktarım tarihindeki cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık asgari brüt ücret tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Ara verme durumunda ek yönetim gideri kesintisi her sözleşme yılı için ilgili cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarından ilgili cari yılda yapılan yönetim gideri kesintisi, peşin giriş aidatı ve ara verme kesinti tutarı düşürüldükten sonra kalan tutarı aşmayacak şekilde uygulanır.

Birikimden kesinti şeklinde yapılan bu işlemlerde, kesintinin yapıldığı tarihte hesaptaki birikimleri oluşturan fonlar esas alınarak hesaplama yapılır. Kesinti, fon satış valörü en düşük olan yani en likit fondan başlayarak yapılır.

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeden yapılan fon toplam gider kesintisi, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak, %2,5 oranından başlayarak 7. ve 14 üncü yıllar arasında her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının emeklilik hesabına iade edilir.

15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

İade, her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde katılımcıya veya katılımcının emeklilik hesabına yapılır. İadenin gecikmesinden kaynaklanan zararlar şirketçe karşılanır. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. Sözleşme bazında, yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılan kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde varsa 01.01.2016 tarihi itibarıyla bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

Sözleşme Yılı Kontrol Oranı
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz. Bu kontrol 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanır.

Katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

Evet. Katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilmektedir.

Katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?

Katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilmektedir. Havale, banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.

10 yıllık katkı payını bir kerede ödeyerek emekli olabilir miyim?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanabilmektedir.

Katkı paylarımın fon dağılım oranlarını değiştirebilir miyim?

Katılımcı, fon dağılım oranlarını; değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını kapsamak üzere sözleşme yılı içinde azami 6 kez yeniden belirleyebilir.

Katkı paylarımı veya giriş aidatımı bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla ödeyebilir miyim?

Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.

Katkı payları zamanında ödenmezse ne olur? Ödemelere ara vermek mümkün müdür?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Katılımcının ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde birikimler değerlenmeye devam eder mi?

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Bireysel emeklilik sistemine katılırken emeklilik planımı nasıl seçebilirim?

Plan tercihi yapılırken plan dahilindeki giriş aidatı tutarı, ertelenmiş giriş aidatı tutarı, uygulanan yönetim gideri kesintisi, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen fonların performansları ve fon toplam gider kesintileri değerlendirilmelidir.

Ayrıca katılımcılar plan dahilinde sunulan fonların kendi yatırım stratejisiyle uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketinin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda emeklilik şirketinin kredi kartına uygulayacağı blokaj süresini öğrenmelidirler.

Bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kimler tarafından kullanılabilir?

Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hakların kullanımı için farklı hükümler bulunmaktadır.

Emeklilik planımı değiştirebilir miyim?

Katılımcı emeklilik planını bir sözleşme yılında azami 4 kez değiştirebilmektedir. Yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip 10 iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi 10 iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde ise gruba dahil olan katılımcılara tadil edilen işveren grup emeklilik sertifikası gönderilir.

Emeklilik şirketimi istediğim zaman değiştirebilir miyim?

Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalması gerekir.

Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır.

Başka şirkete aktarım yapmak için mevcut şirkette en az 1 veya 2 yıl kalmam yeterli mi yoksa 1 veya 2 yıla karşılık gelecek katkı payı tutarını ödemek zorunda mıyım?

Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir.

Diğer sözleşmelerin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalması gerekir.

Emeklilik şirketimi değiştirirken ödemem gereken ek bir tutar olacak mı?

Başka bir emeklilik şirketine aktarım durumunda, aktarım yapılacak şirkete giriş aidatı ödenmesi gerekmemektedir.

Her sözleşme yılı için ilgili cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen tutarından aktarım tarihine kadar yapılan giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve ara verme durumunda yapılan ek yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Şirketçe tahsil edilmemiş olan kısım katılımcının emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilir.

5 yıldan önce aktarım yapıldığı durumda kalan yıllar için aktarım tarihindeki cari yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık asgari brüt ücret tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Başka şirkete aktarım yaparken kredi kartımdan çekilen ancak henüz şirket hesaplarına intikal etmeyen (blokajdaki) katkı payı tutarım aktarım yapacağım şirkete aktarılacak mı?

Hayır. Blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyonlar iptal edilecektir.

Şirket aktarım talebimi hangi durumlarda yerine getirmeyebilir?

Şirket, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım talebini yerine getirmeyebilir. Bu durumda şirket katılımcıya aktarımın gerçekleştirilemeyeceğini yazılı olarak bildirir.

Bireysel emeklilik sözleşmemi ve hesabımdaki birikimleri başka birine devredebilir miyim?

Bireysel emeklilik sözleşmesi ve hesaptaki birikimleri başka birine devretmek mümkün değildir.

Bireysel emeklilik hesabımdaki birikimlerimin bir kısmını başka bir şirkete aktarabilir miyim?

Birikimlerde kısmi aktarım söz konusu değildir, aktarım ancak birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir.

Aynı veya farklı şirketlerdeki hesaplarımı birleştirebilir miyim?

Aynı veya farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesi mevzuat gereği mümkün değildir.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için ne yapmalıyım?

Sistemden ayrılmak için sözleşmenin bulunduğu şirkete başvurmak gerekmektedir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya posta adresine 5 iş günü içinde gönderir. Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde katılımcıya ödenecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimlerim haczedilebilir mi, rehnedilebilir mi, iflas masasına dahil edilebilir mi?

Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Sistemde 36 aydır bulunmakta olan bir katılımcının 150.000 TL'lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 3.557,50 TL olduğu düşünüldüğünde, bu katılımcının birikimlerinin 128.790 TL’lik (36 * 3.577,50 TL) bölümü haczedilemeyecektir.

Devlet katkısı ve getirileri ise haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Düzenli olarak aldığım aylıkların üzerine haciz konabilir mi?

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası veya programlı geri ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. İlgili hesabın yapılması sırasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortasından aylık 1.750 TL almakta olduğu, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.647 TL olduğu düşünüldüğünde, aylık olarak ödenen 1.750 TL’nin, 1.647 TL’si hacze konu edilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde birden fazla sözleşmem olduğunda haczedilemeyecek tutar nasıl hesaplanacak?

Haczedilemeyecek tutar, katılımcının tüm hesaplarındaki toplam birikimi üzerinden hesaplanacaktır.

Emeklilik şirketleri katılımcılara planları ve sözleşmeleri ile ilgili ne sıklıkta bilgilendirme yapacak?

Emeklilik şirketi, yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim gideri kesintilerine, fon unvanlarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcıların tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine hesap dönemlerini takip eden on iş günü içinde gönderir.

Katılımcıların fon tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini teminen şirket, takvim yılının her üç aylık döneminde elektronik postayla ve kendi internet sitesi aracılığıyla katılımcılara bilgilendirme yapar. Bu bilgilendirmede asgari olarak; yatırım araçlarına ilişkin genel bilgilere, finansal piyasalardaki güncel gelişmelere, sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerine, katılımcıların maruz kalabileceği yatırım riskine ve diğer finansal risklere ilişkin konulara yer verilir.

Ayrıca katılımcılar herhangi bir zamanda birikimlerinin tutarını öğrenmek istemeleri halinde o günün fon değerlerini emeklilik şirketinin çağrı merkezi veya Internet sitesinden ya da Takasbank´dan öğrenebilecektir.

Emeklilik yatırım fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir. Yatırım fonlarında çeşitli yatırım araçları ağırlıklı olarak bulunabilir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir?

Bu fonlar bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece bireysel emeklilik sistemine giren kişiler tarafından satın alınabilir. Fon toplam gider kesintisi oranı diğer yatırım fonlarına göre daha düşüktür. Emeklilik yatırım fonları, kurumlar vergisinden ve gelir vergisi kesintisinden (stopajından) muaftır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.

Fon pay değeri nasıl hesaplanır?

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırım yapacağım emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama var mı?

Hayır, tercih edilen fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapılabilir. Bununla beraber, emeklilik planlarında hedef kitledeki katılımcıların risk-getiri beklentileri doğrultusunda fon ve yatırım sınırlamaları bulunabilir.

Emeklilik yatırım fonları, emeklilik sözleşmesinin türüne göre (grup veya bireysel emeklilik) değişir mi?

Fonlar, bireysel katılımcılara yönelik olarak bireysel emeklilik yatırım fonu ve fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde kurulabilir. Grup emeklilik yatırım fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir.

Fon dağılımını nasıl değiştirebilirim?

Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödediği katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını bir sözleşme yılında en fazla 6 kez değiştirebilir. Bu yöndeki değişiklik talebinin değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Emeklilik şirketleri yıllık getiri konusunda garanti verebiliyor mu?

Sistemde herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Katılımcılar, emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi risk algısına en uygun olabilecek fonlara kendi kararları doğrultusunda yatırım yapabilmektedirler.

Bireysel emeklilik sistemine giren biri ödediği katkı paylarının nasıl değerlendirildiğini, başka bir ifade ile karda veya zararda olduğunu takip edebiliyor mu?

Bireysel emeklilik sisteminin şeffaf yapısı nedeniyle katılımcılar emeklilik şirketlerine ve Takasbank’a günlük olarak ulaşıp hesapları hakkında bilgi alabilmektedir.

Emeklilik yatırım fonlarının fon portföyü kim tarafından yönetiliyor?

Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vergi avantajı var mı? Kimler kullanabilir?

Vergi avantajı uygulaması 01.01.2013’ten itibaren sonlanmıştır.

Katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde ilgili emeklilik şirketine ödenen giriş aidatı, vergi matrahının tespitinde indirim konusu ya

Katılımcıdan alınan giriş aidatı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamaz.

Neden Devlet katkısı sistemine geçildi?

Bireysel emeklilik sisteminin başladığı dönemde, katılımcıların sisteme katılımını teşvik etmek amacıyla, ödenen katkı paylarının vergi matrahından indirilebildiği düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte, katkı payı ödemesi aşamasında sağlanan teşviklerin kullanım oranının ve kamu tarafından sağlanan teşvikin değerinin katılımcılar tarafından farkındalığının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen teşvik sistemi yerine, son yıllarda birçok ülke tarafından uygulanmaya başlanan ve katılımcılar tarafından yapılacak katkı paylarına karşılık belli oranda Devlet katkısı sağlamayı öngören bir düzenlemeye geçilmesi amaçlanmıştır.

Devlet katkısı sisteminin katılımcıya sağladıkları nedir?

İşveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarı devlet katkısı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine bağlı hesaplarına ödenecektir.

Devlet katkısından hangi tarihten itibaren yararlanılabilecektir?

01.01.2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısından yararlanılabilecektir.

Devlet katkısı ile birlikte vergi avantajı uygulamasına da devam edilecek midir?

01.01.2013 tarihinden itibaren vergi avantajı uygulaması sona ermiş, devlet katkı sistemi uygulanmaya başlamıştır.

Devlet katkısının üst sınırı var mıdır?

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin toplamını aşamaz.

Kimler devlet katkısı alabilecek?

29.05.2012 tarihi itibarı ile bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmeyecektir. Bunun dışında, sisteme katkı payı ödeyen herkes vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın belirlenen sınırlar içinde devlet katkısı alacaktır.

Hesabıma ödenecek devlet katkısını istediğim zaman alabilecek miyim?

Devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulanacaktır. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar yüzde 35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar yüzde 60’ına, emeklilik hakkı kazananlar ile vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar tamamına hak kazanacaktır.

Mevcut katılımcıların 01.01.2013 tarihinden önce bireysel emeklilik sisteminde geçirdikleri süreler, devlet katkısı hak etmek için yapılan süre hesabına konu olacak mı?

01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde bulundukları toplam süreye, 01.01.2013 tarihinden itibaren 01.01.2016 tarihine kadar sistemde kalmak koşuluyla 01.01.2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

 • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.
Birden fazla emeklilik şirketinde sözleşmesi olan katılımcılar için devlet katkı tutarı nasıl hesaplanacaktır?

Katılımcının alacağı devlet katkı payı yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

Devlet katkı payları nasıl değerlendirilir?

Devlet katkı payları katılımcının hesabından ayrı bir hesapta T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı’nca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Devlet katkısı ve getirileri haczedilebilir mi, rehnedilebilir mi veya iflas masasına dahil edilebilir mi?

Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Hangi şartlarda emekliliğe hak kazanırım?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Emekliliğe hak kazanıldığında süreç nasıl işleyecek?

Şirket, katılımcının başvuru üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini katılımcının elektronik posta adresine veya faksına, bunlar da yoksa posta adresine gönderecektir. Katılımcı, emeklilik bilgi formundaki seçeneklere göre emeklilik tercihini yazılı olarak şirkete bildirecektir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahipsem ne zaman emekli olabilirim?

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması ve hesaplarını birleştirmesi gerekmektedir.

Katılımcının, bütün sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmak üzere şirketinden talepte bulunurken, diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmelidir.

Emekliğe hak kazandığımda, emeklilik hakkımı, ileri bir tarihte kullanmak üzere erteleyebilir miyim?

Evet. Katılımcı emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanmak için erteleyebilir.

Emekli olduktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,

 • Toplu para
 • Programlı ödeme
 • Yıllık gelir sigortası

seçeneklerinden birini seçebilir veya hesaplarındaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilir.

Programlı geri ödeme nedir?

Katılımcının,birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları, hazırlanacak bir program çerçevesinde kısım kısım geri almasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;

 • Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde ödeme yapılmasını talep edebilir.
 • İlgili hesaba katkı payı ödeyemez.
 • Hesap birleştirmesi yapamaz.
 • Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.
 • Fon dağılımını değiştirebilir.
 • Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
 • Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.
Yıllık gelir sigortası nedir?

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Emekliliğe hak kazanmadan vefat etmem halinde birikimlerim ne olacak?

Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan vefat etmesi halinde, birikimleri sözleşmede belirttiği lehdara/lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir. Katılımcının vefatı durumunda, Giriş aidatının ilk girişte alınan kısmından kalan bir borç mevcutsa, katılımcının lehdar veya hak sahiplerine yapılacak ödeme sırasında, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, vefat, maluliyet ya da emeklilik nedeniyle ayrılanlardan giriş aidatının ertelenmiş kısmı tahsil edilemez.

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?

Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

10 yıl boyunca katkı payı ödemeden sistemden ayrılan katılımcının hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunan irat tutarı üzerinden %15; 10 yıl boyunca katkı payı ödemekle birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının irat tutarı üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcıdan %5 stopaj kesintisi dışında vergi alınmamaktadır.

Birikimli hayat sigortamı bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık sürenin sonu olan 7 Ekim 2006 tarihinde sona ermiştir.

Aktarım sonrası katılımcı emeklilik hakkını nasıl kazanır?

Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik planlarına aktarım sonrasında katılımcının emekli olabilmesi için, bireysel emeklilik mevzuatında emekli olma ile ilgili koşullarını (asgari on yıl sistemde kalma ve 56 yaşın tamamlanmış olması) sağlamış olsa dahi bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalmış olması gerekir.

Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olarak birikimlerimle yıllık gelir sigortası / programlı geri ödeme yaptırdım. Düzenli olarak aylık almaktayım. Aylıklarım üzerine alacaklılarım tarafından haciz konulabilir mi?

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası veya programlı geri ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. İlgili hesabın yapılması sırasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortasından aylık 4.500 TL almakta olduğu, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 3.557,50 TL olduğu varsayıldığında, aylık olarak ödenen 4.500 TL’nin, 3.557,50 TL’si hacze konu edilemeyecektir.

Otomatik katılım uygulaması kimleri kapsıyor?

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir. Özel sektör çalışanları bağlı bulundukları işyerinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu Kararı ile tedrici olarak sisteme dahil edilecektir.

İşverenler otomatik katılım çerçevesinde kapsama dahil olup olmadıkları açısından, çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı ve üstü çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın) işverene bağlı tüm çalışan sayısı dikkate alınır.

Bir işyerinde çalışan sayısının, otomatik katılım kapsamında yer alacak işyeri kriterinin dışında kalacak şekilde azalması durumunda nasıl bir yol izlenir?

Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz.

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapılarda şirketler topluluğunun tek bir çatı altında Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren için vergi kimlik kartı bazındaki çalışan sayısı dikkate alınır.

Otomatik katılım kapsamındaki bireysel emeklilik sözleşmemden nasıl cayabilirim?

Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde cayma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://bes.axahayatemeklilik.com.tr/Account/Login.aspx adresine girerek bilgilerinizi giriniz. "Emeklilik İşlemleri" menüsünün altında yer alan "Cayma İşlemleri" başlığına girerek cayma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Cayma işlemi gerçekleştiğinde katkı payı tutarlarınız maaş hesabınıza aktarılacaktır. Başka bir işlem yapmanız gerekmemektedir.

Cayma işlemini gerçekleştirmeniz durumunda devletin otomatik katılıma özel ve bir defaya mahsus olarak sağladığı 1.000 TL ek devlet katkısı hakkınızı kaybedersiniz.

İçinde aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri barındıran işverenlerin tek bir çatı altında Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.

İşveren olarak otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülüklerim nelerdir?
 1. Emeklilik şirketinin seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundurarak tercihte bulunulmalıdır.
 2. Fonların Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.
 3. Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Maaş ödemelerini Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir.
 4. Devir İmkanı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

 

Oto katılımda sisteme dahil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır.

Oto katılımda sisteme dahil etmek üzere işverenler çalışanlarından hangi formları imzalamalarını isteyecektir?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan herhangi bir form doldurulması veya herhangi bir imza istenmeyecektir.

İşveren katkı payını şirkete zamanında iletmezse, eksik iletirse ya da sehven çalışandan katkı payı kesintisinde bulunmazsa cezai müeyyide var mıdır? Cezalar nelerdir?

İşverene; katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç/eksik aktarırsa, çalışanlarını sisteme dahil etmezse, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur ve her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir.

İşveren çalışana fayda sunmak amacıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında ödenecek katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

Hayır. Bu kapsamda ödeme yapmak isteyen işveren İGES kurmak zorunda olup, çalışanı her halükarda otomatik katılım sistemine dahil etmek durumundadır.

Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanlar tarafından faizli/faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumları için, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

İşveren Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahilinde emeklilik şirketi değişikliği yapabilir.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Mevcut işyerinde SGK’dan emekli ve 45 yaşın altında halen çalışan varsa otomatik katılım ile sisteme dahil edilecek midir?

Evet dahil edilecektir.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (Maaşın %25’i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenenin oranın üzerinde bir oranda katkı pay kesilmesini talep edebilir mi?

Evet, talep edebilirler.

Otomatik katılım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamaz.

Katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.

İş yeri değiştirdiğinde; yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa mevcut emeklilik planına devam edebilir mi?

Çalışan iş değiştirdiğinde yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına devam edebilir.

İş yeri değiştirdiğinde; yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

Çalışan, işyeri değişince yeni işyerindeki plana birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş yapar.

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?

Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır.

Katkı payı ödemeleri nasıl takip edilecektir?

Takip ve tahsil işlemleri, emeklilik şirketleri ve/veya bu amaçla yetkilendirilecek bir şirket tarafından takip edilecektir.

İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Otomatik katılım kapsamında çalışandan sisteme girişte, sistemde kaldığı sürece ve sistemden çıkışta hangi ücretler alınır?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz.

Otomatik katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mıdır? Yoksa otomatik katılım için devlet katkısı üst sınırı ayrıca mı belirlenmektedir?

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için Devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, 2016 yılı için otomatik katılım kapsamı dışındaki sözleşmesi için azami 4.941 TL devlet katkısı hesaplanırken, otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi için ayrıca 4.941 TL devlet katkısı hesap edilir.

Otomatik katılım kapsamında sunulacak Devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki Devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL’lik ek Devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Sistemde tamamlanan yıl sayısı

Devlet katkısı hak ediş oranı

0-3

%0

3-6

%15

6-10

%35

10-Emeklilik Öncesi

%60

Emeklilik Dönemi

%100

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve Devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve Devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve Devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanın işten ayrılması durumunda bildirimleri kime yapacaktır? Ödemeye dışarıdan devam etmesi mümkün müdür?

Çalışan işten ayrılması durumunda, doğrudan emeklilik şirketi ile tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Çalışan katkı payı ödemeye dışarıdan devam edebilir veya hesabını sonlandırabilir.

Vergi Uygulamaları dokümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

BES Terimleri Sözlüğü'ne ulaşmak için tıklayınız.