Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.

Fon, Borsa İstanbul’da işlem görmesi şartıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Ayrıca Katılma hesapları ve Katılım 30 endeksinde işlem gören pay senetlerine de yatırım yapılabilir.

Fon içtüzüğünün 8. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.

Fon portföyünde varlık dağılımları pay senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulması esastır.

Varlık ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Katılım 30 Endeksindeki Paylar 10 50
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları* 40 75
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları* 0 25
Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Altın ve/veya Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Faiz Geliri İçermeyen Yatırım Fonu Payları* 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları* 0 20
Gayrimenkul Sertifikası* 0 10

*Yurtiçinde ve yurtdışında yetkilendirilmiş danışma kurullarından alınan icazet belgelerine sahip varlıklara yatırım yapılır.

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve BIST katılım endeksindeki pay senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca, TL ve Döviz cinsi katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde enflasyon, piyasa ve döviz kur riski taşınmaktadır. Enflasyon oranları ve pay senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör faiz geliri içermeyen kira sertifikası ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası araçları ile hisse senetlerine yatırım yapılabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Kur riski, döviz cinsinden yapılan yatırımların döviz kuru hareketlerinden kaynaklanabilecek risklerini ifade eder. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla vade ve oran ayarlaması yapılmakta, çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri