Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksi veya katılım 30 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapabilir. Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde Borsa İstanbul repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

Varlık Türü
En Az % En çok %
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 75 100
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları 0 15
BIST 100 endeksi veya BIST katılım endeksindeki paylar 0 15
Borsa İstanbul Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 1

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

  • Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz.
  • Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
  • Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri