Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bilmek İstedikleriniz

 

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarının Kapsamı Nedir?

Hayat Sigortası ile sigortacı, sigortalının sözleşmede belirlenen süre içinde teminat kapsamında olmayan hâller dışında bir sebeple ölümü veya süre sonunda hayatta olması durumunda, sigorta ettirene veya hak sahiplerine sözleşmede öngörülen sigorta bedelini ve varsa başka bir tutarı ödemeyi üstlenir. Teminatlar, Hayat sigortaları Genel Şartlarının 8 inci maddesinde yer almaktadır.

Ferdi Kaza sigortası ile sigortacı, sigortalının sözleşmede belirlenen süre içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı sigorta ettirene veya hak sahiplerine sözleşmede öngörülen sigorta bedelini ödemeyi üstlenir. Teminatlar, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartlarının 8 inci maddesinde yer almaktadır.

Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Var Mıdır?

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, iki ayrı dönemde incelenmektedir:

1. 07.01.2001 öncesi düzenlenen poliçeler için vergi düzenlemeleri:

A- Beyan edilen gelirin %5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait primler gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.024 TL’dir.)

B- Gelirini ücret olarak alan kişilerin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait poliçeler için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Örnek olarak; henüz emekli olmamış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin çalışan hissesi halen ücretin %15’i olarak uygulanmaktadır (%14 + %1). Belirtilen nitelikteki kişilerin ücretlerinin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırını aşması durumunda, ödenen primin belirtilen üst sınırın %15’ine karşılık gelen kısmı indirime konu olacaktır. (Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırı 2024 yılında 150.018,75- TL olarak uygulanacaktır.)

 

C- 07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri 30 yıldan aşağı olmamak üzere prim yatırılan süreler ile bir hizmet yılına karşılık gelen en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarının (2023 yılının ikinci yarısı için 23.489,83 TL) çarpımı sonucu gelir vergisinden istisna edilir. Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

2. 07.10.2001 ve sonrasında düzenlenen poliçeler için ise vergi düzenlemeleri şöyledir:

A- Beyana tabi geliri olan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin tamamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.024 TL’dir.)

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 2-B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

B- Gelirini ücret olarak alan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.024 TL’dir.)

Sigorta poliçesi Nasıl Fesih Edilebilir?

Sigorta Ettiren, sigortaya ilişkin işbu poliçenin tanzim edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin poliçeden cayma hakkına sahiptir. Sigortalı, cayma hakkının kullanılmasında cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği gibi cayma beyanını iletisim@axasigorta.com.tr adresine e-posta gönderilmesi suretiyle de iletebilir. Cayma hakkı kullanılmadan önce poliçedeki teminatlardan birinden yararlanılmış ise bu hak kullanılamaz.

Prim borcu Olması Hâlinde Ne Olur?

İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, primin veya ilk taksitinin ödenmesi gereken tarihten başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur.

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmeleri hariç olmak üzere; ilk primi izleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla ya da Kanunun imkân verdiği diğer bir yöntemle on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde prim borcu ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

Sigorta Prim Ödemeleri Ne Şekilde Yapılır?

Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı veya banka havalesi ile yapılabilir.

Asistans Hizmeti Nedir?

AXA Partners tarafından, Asistans Hizmetleri adı altında kapsam altına alınan ve Hizmet Eki’nde yer alan şartlar ve limitler çerçevesinde verilen hizmetleri kapsar. Asistans Hizmetinden yararlanabilmek için poliçe tanzim edilirken sigortalı adayı tarafından Asistans Hizmeti talep edilmelidir.

Sağlık Beyanını Doldururken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Poliçe tanzim edilmeden önce, sigorta başvuru formunda yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde sigortacının poliçeden cayma veya ek prim almak suretiyle poliçeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle poliçenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. Bu konudaki yükümlülükler ve bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanabilecek yaptırımlar hakkında detaylı bilgi Hayat sigortaları Genel Şartları Madde 20/21 ve 22, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 11/12 ve 13 ‘de yer almaktadır.

Seçtiğim Lehtar Ailemden Biri Olmak Zorunda Mı?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesi yapılırken veya yapıldıktan sonra bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiyi lehtar olarak atayabilir; birden fazla lehtar atamış ise bunların paylarını belirleyebilir.

Sigorta ettiren ve sigortalı farklı kişiler olduğu durumda sigorta ettiren kendisini lehtar olarak belirleyebilir.

Birden Fazla Poliçe Alabilir Miyim?

Evet. Kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.

Sigorta Süresi Değiştirilebilir mi?

Süre uzatım talepleri, "Süre Uzatım Talep Formu" ile işleme alınacak olup, gerekli görüldüğü takdirde tıbbi tetkik yaptırılmak suretiyle değerlendirmeye alınabilecektir.

Taksitlerimi USD Olarak Ödüyorum Ayrılma Anında Yine USD Olarak Mı Alacağım?

Dövize endeksli poliçelerde sigorta prim ödemeleri ve poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri dövize endeksli olup, ilgili tutar ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek gerçekleştirilir.

Prim Ödemelerine Ait Makbuzlarım Elektronik Posta Adresime Gönderilebilir Mi?

Evet, elektronik posta adresinizi şirketimize bildirilmesi yeterlidir.

Risk gerçekleşirse ne yapmak gerekir?

(1) Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirmelidir.

(2) Hak sahipleri, rizikonun gerçekleşmesinden sonra;

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneğini,

b) Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu, ölüm belgesi veya gömme iznini,

c) Gaiplik hâlinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararını,

ç) Lehtar tayin edilmediği durumlarda mirasçılık belgesini,

d) Sigortacının ediminin belirlenmesi için gerekli ve hak sahiplerinden beklenebilecek her türlü ek bilgi ve belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır.

(3) Ayrıca, hak sahipleri, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden alması makul olarak beklenebilecek uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) Sigortacı, talep edilmesi hâlinde lehtar ya da sigorta ettirene aldığı belgeler karşılığında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bir alındı belgesi vermekle yükümlüdür

Sigorta süresi sonunda poliçemi yenileyebilir miyim?

Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında yenileme garantisi verilmemektedir. Ferdi yıllık poliçe sahipleri, poliçe bitiş tarihinden 1 ay önce poliçenin yenilenmesini talep edebilir.

Yenileme talepleri AXA Hayat ve Emeklilik'in onayına tabidir. AXA Hayat ve Emeklilik, Ferdi yıllık poliçelerin yenilemesinde sağlık beyanı (Başvuru formu) ve gerekli olduğu hallerde tıbbi ve mali belgeler talep edebilir.