Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Katılım Değişken Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün devamlı olarak asgari %40’ı, Borsa İstanbul’da işlem görmesi şartıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından ve asgari %10’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan; geriye kalan kısmı ise değişen piyasa koşullarına göre izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen sınırlamalar doğrultusunda faize dayalı olmayan diğer varlıklardan oluşur.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulması esastır.


Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Katılım 50 Endeksindeki Paylar1050
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları*4075
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları*025
Katılma Hesabı (TL-Döviz)025
Altın ve/veya Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Faiz Geliri İçermeyen Yatırım Fonu Payları*020
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*020
Gayrimenkul Sertifikası*010

*Yukarıdaki tabloda yer verilen ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç edilmiş ürünlere yetkilendirilmiş danışma kurullarından alınan icazet belgelerine sahip olmaları şartıyla yatırım yapılır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Muhtemel Riskler

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve BIST katılım endeksindeki pay senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca, TL ve Döviz cinsi katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde enflasyon, piyasa ve döviz kur riski taşınmaktadır. Enflasyon oranları ve pay senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör faiz geliri içermeyen kira sertifikası ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası araçları ile hisse senetlerine yatırım yapılabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Kur riski, döviz cinsinden yapılan yatırımların döviz kuru hareketlerinden kaynaklanabilecek risklerini ifade eder. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla vade ve oran ayarlaması yapılmakta, çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.