Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hisse Senedi Fonu

 

Fon Yatırım Stratejisi

Fon portföyü en az %80'ini BİST'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşmakta, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp, satılmaktadır.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulması esastır.


Varlık TürüİÇTÜZÜĞE GÖRE EN AZ %İÇTÜZÜĞE GÖRE EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları80100
Kamu Borçlanma Araçları020
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları020
Ters Repo010
Repo010
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)*020
Takasbank Para Piyasası İşlemleri010
Yatırım Fonu Katılma Payları020
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri020
Varant015
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı / Fonu Payları020

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Fon, Kurulun Seri:V, No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11'inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon portföyünün %50'si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün %10'unu aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünün ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.
Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz.

Muhtemel Riskler

Fon portföyü ağırlıklı olarak BİST-100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmak suretiyle , risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Fon Duyuruları ve Tadil Metinleri

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011