Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması için Başvuru

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularını için aşağıdaki Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;


•“e-imzalı” olarak :

Başvuru yapacağınız Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine axahayatemeklilik@hs02.kep.tr

VEYA


•“ıslak imzalı” olarak :

 

 • AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Uyum ve Kişisel Veri Koruma Departmanı
 • Meclis-i Mebusan Cad. No.15 34433 Salıpazarı-Beyoğlu / İSTANBUL
 •  

  posta adresine iletiniz.

  Veri Sorumlusu (Şirketimiz) olarak talebiniz, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret Siz (“ilgili kişi”)’den alınabilir.

  Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı Size (“ilgili kişi”) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde Veri Sorumlusu olarak gereğini yerine getireceğiz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa Size (“ilgili kişi”) iade edilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bazı Tanımlar

  İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.

  Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.