Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye, temettü ve kar payı kazancı elde etmektir. Bu çerçevede fon portföyünün asgari %50’si, azami %90’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u, azami %50’si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçlarında veya Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşur. Ayrıca, bu paragraf kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz.

Bunlara ek olarak, İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları5090
İcazet belgesi verilen; girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu** ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları1050
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı faizsiz sermaye piyasası araçları, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları ve Türkiye’de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen; yatırım ortaklığı payları, vaad sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları,030
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı**** 040

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün %1’inden az olamaz.

**Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz.

*** Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak almak (vaad). Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %10’una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

****Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilen tutar fon portföyünün %15’ini aşamaz.

Tabloda belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ve sınırlamalara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber’de yer alan ve tabloda belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

MUHTEMEL RİSKLER

• Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarını, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin değerinde, kar payı oranlarında ve ortaklık payı fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

• Kira Sertifikası Fiyat Riski: Fonun yatırım yaptığı kira sertifikalarının ikinci el piyasalarında değer kaybetmesi yada yeni ihraç olacak kira sertifikalarının kar payı oranlarındaki düşüşün fon performansına olan etkisidir.

• Ortaklık Payı Fiyat Riski: Ortaklık Payı Fiyat Riski:

• Kıymetli Madenler Riski: Fonun içinde yer alan kıymetli madenlerin fiyatlarındaki hareketler nedeniyle kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır

• Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

• Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

• Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikası ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

• Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

• Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

• Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

• Yasal Risk: Fon paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

• İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzüğü, İzahnamesi ve Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
  • İcazet belgesi için tıklayınız.
  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.