Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Katılım Katkı Fonu

Yatırım Fonu Stratejisi

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon, portföyünün en az %50’si oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğ’inin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında, fon portföyünün azami %15’i Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım 8 Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari %30’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

Varlık ve İşlem TürüEn Az %En çok %
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları5070
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı020
Türk lirası cinsinden; borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya sermaye piyasası kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler015
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar3050
BIST Repo-Ters Repo pazarında gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi para piyasası işlemleri05

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:
• Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
• Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
• Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.
• Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

MUHTEMEL RİSKLER

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve BIST katılım endeksindeki paylardan oluşmaktadır. Fon, pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir. Fonun piyasa, firma ve likidite riski bulunmaktadır.

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.