Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Altın Katılım Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Fon portföyünün en az %80 ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın’dan oluşur. Bunun yanı sıra, altın veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, katılım 30 endeksindeki paylar, Fon portföyüne dahil edilebileceği gibi, Fon portföyünün en fazla %20’si Katılma hesabında değerlendirilir.

Ayrıca fon Türk Lirasının yanı sıra, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.


Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan Altın ve Altına Dayalı Sermaye piyasası araçları80100
Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Faiz Geliri içermeyen Türk ve/veya Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Payları020
Katılma Hesabı* (TL-Döviz-Altın)020
Katılım 30 Endeksindeki Ortaklık Payları020
T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden Kira Sertifikaları020

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye’de kurulu borsalarda faizle nemalandırmadan ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda faiz getirisi elde etmeden portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Muhtemel Riskler

Fon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla bu tip araçların getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, altın fiyatı ve döviz riski taşımaktadır. Altın fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon ağırlıklı olarak fiziksel altına yatırım yaptığından dolayı kredi ve likidite riski taşımamaktadır. Fon en fazla %20 oranında BIST katılım endeksindeki paylara yatırım yapabildiğinden, fonun makroekonomi, sektör, firma ve likidite riski bulunmaktadır. Fon pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.