Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kumbaralı Hayat Sigortası

Sigorta süresi asgari 12 yıldır. Sigortaya 18 – 58 (dahil) yaşları arasındaki kişiler girebilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçememektedir.

Kumbaralı Hayat Sigortası, poliçe süresi içerisinde vefat riskini teminat altına almakla birlikte poliçe süresi sonunda sigortalının hayatta olması halinde poliçe primlerinin iade edilmesine olanak sağlamaktadır. Sigortalının, sigorta poliçesinde belirlenen sigorta süresi sonunda hayatta olması ve tüm primlerin poliçe özel şartlarıyla uyumlu olarak ödenmesi halinde sigorta süresi boyunca ödenen toplam prim tutarı, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere sürenin sonunda hak sahiplerine iade edilecektir.

Bu ürün vefat ve süre sonu yaşama teminatı sunmaktadır.

Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta poliçesinde belirlenen sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde; vefat tarihindeki teminat tutarı, vefat tazminatı olarak poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir ve Sigorta Sözleşmesi sona erer.

Süre Sonu Yaşama Teminatı

Sigortalının poliçede belirlenen sigorta süresi sonunda hayatta olması ve tüm primlerin özel şartlarla uyumlu olarak ödenmesi halinde sigorta süresi boyunca ödenen toplam prim tutarı, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler düşülerek, sigorta süresi sonunda hak sahiplerine ödenir.

Sigorta prim ödemeleri ve bu poliçeye bağlı her türlü tazminat tutarı ödemeleri dövize endeksli olup, ABD doları cinsinden belirlenen ilgili ödeme tutarı ödemenin fiilen yapıldığı gündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Sigorta ettiren, sigorta primini bir kerede peşin olarak ödeyebileceği gibi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitlerle ödeyebilir.

    VERGİ UYGULAMALARI

Prim Ödeme Dönemi Boyunca Vergi İndirimi Uygulaması

Ücretli olarak çalışan mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primi, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilir.

Detaylı bilgi almak için mali müşavirinize danışabilirsiniz.

SÜRE SONU YAŞAMA TEMİNATI VERGİ UYGULAMALARI

Süre Sonu Yaşama Teminatı, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere ödenir.

SİGORTADAN AYRILMA (FESİH / İŞTİRA)

Kumbaralı Hayat Sigortası ürününde sigortanın birinci yılında herhangi bir prim taksiti vadesinde, yani ödenmesi kararlaştırılan tarihte ödenmez ise sigortacı yazılı bir ihtar gönderir. Bu ihtar ile ödenmeyen primin bir ay içinde ödenmesi hatırlatılır. Süre sonunda söz konusu prim ödenmez ise, poliçe fesih edilir ve herhangi bir prim iadesi yapılmaz.

(İlk yıl priminin tamamının ödenmiş olması şartıyla, birinci yıl dolduktan sonra prim taksitlerinin vadesinde ödenmemesi halinde poliçe sonlandırılmaz, sigorta sözleşmesi devam eder, ancak prim ödemesinden muaf poliçeye dönüşür. Bu durumda, ödeme vadesi geçmiş prim taksitlerinin tamamı bir kerede ödenmediği sürece sigorta teminat bedeli sigorta poliçesinin bağlı olduğu sigorta tarifesinin teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir.)

Sigorta Ettiren, ilk yıl priminin tamamının ödenmiş olması şartıyla sigortadan fesih süresinden (birinci yıl dolduktan sonra) ayrılmak ister ve bu hususu yazılı olarak AXA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ’ye bildirirse tarife teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılık tutarından aşağıda yer alan ilgili tabloda belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar ödenerek poliçe sonlandırılır (iştira edilir).

Kumbaralı Hayat Sigortası ürününde sigortadan ayrılma (Fesih/İştira) durumunda poliçenin matematik karşılığı üzerinden kesinti yapılmaktadır.

SİGORTA PRİMİNİN TAKSİTLİ ÖDENMESİ HALİNDE YILLAR İTİBARİYLE YAPILACAK FESİH / İŞTİRA KESİNTİ ORANLARI:

Sigorta YılıFesih/İştira Kesinti Oranı
1100
260%
357%
454%
550%
645%
740%
835%
930%
1020%
1110%
125
13+0

SİGORTA PRİMİNİN PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE YILLAR İTİBARİYLE YAPILACAK FESİH / İŞTİRA KESİNTİ ORANLARI:

Poliçe YılıFesih/İştira Kesinti Oranı
1100%
26.0%
35.7%
45.4%
55.0%
64.5%
74.0%
83.5%
93.0%
102.5%
111.75%
121.0%
13+0