Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi sermaye, temettü, ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az yüzde %50’si azami %90’ı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari %10’u, azami %50’si; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Bunlara ek olarak, işbu izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları5090
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları1050
Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantları, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları030
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı**040
Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri02
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*120
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler020
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı015
Vaad Sözleşmeleri***010
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler020
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler020

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.
**Vadeli mevduatta/katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u, altı ay ve daha uzun vadeli mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.
*** Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak almak (vaad). Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %10’una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.
Tabloda belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ve sınırlamalara ek olarak, Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve tabloda belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır. Fonun taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin fon lehine tek taraflı olarak fesih edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.
Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.
Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde öz kaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank’da bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Öz kaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

MUHTEMEL RİSKLER


• Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
• Kar Payı Riski: Fon portföyüne kamu veya özel sektör kira sertifikalarının, gelir ortaklığı senetlerinin dâhil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
• Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
• Ortaklık Payı Fiyat Riski:Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
• Karşı Taraf Riski:Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
• Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
• Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
• Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.
• Yoğunlaşma Riski:Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
• Korelasyon Riski:: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
• Yasal Risk:Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
• İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
• Kıymetli Maden Riski: Fonun içinde yer alan emtia (Fona dahil olabilecek kıymetli madenler ile sair emtia) fiyatlarındaki hareketler nedeniyle emtiaya ve emtiaya dayalı finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
• Spesifik Risk: Fon içinde yer alan pozisyonlarda, olağan piyasa hareketleri dışında, bu pozisyonları oluşturan finansal araçları ihraç veya garanti eden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenen kuruluşların yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
• Hisse Senedi Pozisyon Riski: Fonun içinde yer alan hisse senedi pozisyon durumuna bağlı olarak hisse senedi fiyatlarındaki hareketler nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
• Yapılandırılmış Borçlanma Araçları Riskleri: Yapılandırılmış borçlanma araçlarının; fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması sağlanacaktır. Türkiye’de ihraç edilmiş yapılandırılmış borçlanma araçlarının; ihraç belgelerinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağılım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, yatırım stratejisi ve risk profiline bağlı olarak fon toplan değeri üzerinde etkisi olabilecek faktörlerin değişimine ilişkin senaryolar oluşturulacaktır. Böyle bir durumda söz konusu senaryoya ilişkin erken uyarı ve önlemlere ilişkin esaslar risk yönetim prosedüründe Yönetici tarafından belirlenir. RMD yöntemini kullanan fonlar tarafından, Emeklilik Yatırım Fonları Rehber’inin 6.6.5.1 ve 6.6.5.2 maddelerinde yer alan niteliksel ve niceliksel şartlar çerçevesinde stres testinin uygulanması zorunludur.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzüğü, İzahnamesi ve Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.