Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

OKS Atak Katılım Değişken Yatırım Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi; Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50’sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla %70’ine kadar ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaları ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri -veya Kira Sertifikaları0100
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları0100
Özel Sektör Kira Sertifikaları0100
Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları050
Katılma Hesabı (TL / Döviz)*025
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı faizsiz Sermaye Piyasası Araçları025
Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye’de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları020
Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar)020

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş faizsiz para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir Vaad Sözleşmesi ile herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını (Sukuk) ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını ödünç alabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kira sertifikalarının en az %100'ü karşılığında nakit veya katılım esaslarına uygun devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma şeklindeki Vaad Sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye’de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri faiz getirisi elde etmeden ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

MUHTEMEL RİSKLER


• Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
• Kar Payı Riski: Fon portföyüne kamu veya özel sektör kira sertifikalarının, gelir ortaklığı senetlerinin dâhil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
• Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
• Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerine dahil ortaklık payı dâhil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
• Karşı Taraf Riski:Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
• Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
• Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
• Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.
• Yoğunlaşma Riski:Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
• Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
• Yasal Risk:Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
• İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
• Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk: Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli maden fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • OKS Atak Katılım Değişken Yatırım Fonu İçtüzüğü İçtüzüğü, İzahnamesi ve Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
  • İcazet belgesi için tıklayınız.
  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.