Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Fon Sepeti Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak kıymetli madenler şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu, karma şemsiye fon, değişken şemsiye fon, serbest şemsiye fon, katılım şemsiye fonu ve para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon’un risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.

Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.

Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20’sini aşamaz.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK VE İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları80100
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları020
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Yurtiçi Ortaklık Payları020
Kamu İç Borçlanma Araçları020
Kamu Dış Borçlanma Araçları020
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)020
Yabancı Borçlanma Araçları020
Yabancı Ortaklık Payları020
Kira Sertifikaları (TL/Döviz)020
Kamu ve Özel Sektöre ait Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler020
Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler020
Gelir Ortaklığı Senetleri020
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)020
Varantlar / Sertifikalar015
Ters Repo İşlemleri010
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri010
Yapılandırılmış Yatırım Araçları010

Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20’sini aşamaz.

b) Fon sepeti yatırım fonlarına yatırım yapılamaz.

c) Fon portföyüne alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun toplam katılma payı sayısının %20’sini aşamaz.

d) Fon portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.

Fon, Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurul’un ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmasına ilişkin esaslarda Kurul’un ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon, Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye’de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir.

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.

Muhtemel Riskler

 

Katılımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fonun maruz kalabileceği muhtemel riskler şu şekildedir: Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Kıymetli Madenler Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • Fon Sepeti Fonu İçtüzüğü, İzahnamesi ve Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.