Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Katılım Standart Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60’ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30’u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, asgari %10’u olmak üzere en fazla %30’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına, en fazla %25’i Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına ve en fazla %10’u vaad sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik’te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Danışma Komitesinin Onaylamış Olduğu Gelir Ortaklığı Senetleri6090
Katılma Hesabı (TL)025
Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları030
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri010
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Bulunan Ortaklık Payları1030

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün %10’undan fazlası yatırılamaz.
Fon’un yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Muhtemel Riskler

Katılımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fonun maruz kalabileceği muhtemel riskler şu şekildedir: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.