Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Değişken Fon

 

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulması esastır.


Varlık TürüEn az %En çok %
Türk ve Yabancı Ortaklık Payları1050
Kamu Borçlanma Araçları4075
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları020
Hazine Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri/Kira Sertifikaları020
Özel Sektör Kira Sertifikaları020
Ters Repo010
Yapılandılmış Yatırım Araçları010
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)*025
Takasbank Para Piyasası İşlemleri / Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri010
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu katılma payları, Borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları020
Gelir Ortaklığı Senetleri020
İpotek ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler020
İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler020
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar015
Gayrimenkul Sertifikası010

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz..
Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo- ters repo işlemi yapılabilir.
Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank’ta bloke edilir.

Muhtemel Riskler

Fon portföyü ağırlıklı olarak borçlanma araçları ve hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla vade ve oran ayarlaması yapılmakta, çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.