18- 58 yaşları arasındaki tüm sağlıklı bireyler tarafından alınabilecek bir sigortadır. Sigorta süresi minimum 12 yıldır. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez.

Kumbaralı Hayat Sigortası, yaşam kaybı olasılığına karşı sigortalanması düşünülen kişinin menfaattarları için finansal güvence sağlamak amacıyla hazırlanmış bir hayat sigortası ürünüdür. Bu ürünün özelliği, sözleşmenin ilgili süre sonuna kadar geçerlilik şartlarını sağlaması halinde sözleşme süresince ödenen primlerin sözleşme sonunda hak sahiplerine iade edilmesidir.

Bu ürün vefat ve süre sonu yaşam teminatı sunmaktadır.

Vefat Teminatı

Sigortalının, poliçede gösterilen süre içinde vefat etmesi halinde; belirtilen vefat tarihindeki teminat tutarı, vefat tazminatı olarak poliçede belirtilen lehtar/lara, Iehtar belirtilmemişse hak sahiplerine ödenir ve Sigorta Sözleşmesi sona erer

Süre Sonu Yaşam Teminatı

Sigortalının belirlenen sigorta süresi sonunda hayatta olması ve tüm primlerin ödenmiş olması koşulu ile sigorta süresi boyunca ödenen prim tutarıdır. Bu tutar vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere, sigorta süresi sonunda hak sahiplerine ödenir.

Sigorta prim ödemeleri ve bu poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri dövize endeksli olup, ilgili ABD Doları tutarı ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek gerçekleştirilir.

Sigorta Ettiren, yıllık primi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık sıklıklarda ödeyebilir.


PRİM ÖDEME DÖNEMİ BOYUNCA VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Ücretli olarak çalışan mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primi, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.Detaylı bilgi almak için mali müşavirinize danışabilirsiniz.

YAŞAM TEMİNATI VERGİ UYGULAMASI

Yaşam teminatı, vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere ödenir.

AYRILMA DURUMUNDA

Kumbaralı Hayat Sigortası ürününde sigortadan ayrılma durumunda matematik karşılığı üzerinden kesinti yapılmakta olup, dönemsel ödeme seçilmesi halinde yapılacak kesinti oranları yıllar itibari le aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Poliçe Yılları İştira Kesinti Oranları (IKO)
1 -
2 90%
3 80%
4 70%
5 60%
6 50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
11 10%
12 ve + 0%

Peşin ödeme seçilmesi halinde yapılacak kesinti oranları yıllar itibari le aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Poliçe Yılları İştira Kesinti Oranları (IKO)
1 -
2 10%
3 9%
4 8%
5 7%
6 6%
7 5%
8 4%
9 3%
10 2%
11 1%
12 ve + 0%

Kumbaralı Hayat Sigortası ürününde poliçe birinci yılında iken herhangi bir prim vadesinde yani ödenmesi kararlaştırılan tarihte ödemez ise sigortacı yazılı bir uyarı gönderir. Bu uyarı ile ödenmeyen primin bir ay içerisinde ödenmesi hatırlatılır. Süre sonunda söz konusu prim ödenmez ise, poliçe iptal edilir ve herhangi bir prim iadesi yapılmaz. Birinci yıl dolduktan sonra ise primlerin ödenmemesi halinde poliçe iptal edilmez, sigorta devam eder ve prim ödemesinden muaf sigortaya dönüşür. Ancak bu durumda, primler ödenmediği sürece sigorta bedeli poliçe ile ilgili tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir.