OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Oks Agresif Banner

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

 

Varlık ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 80
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 80
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0 15
Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 100
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)* 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 50
Yatırım Fonu Katılma Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları / Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikaları 0 10

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

 1. Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
  • Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
  • Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
  • Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
 2. Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
 3. Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
 4. Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
 5. Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.
 6. Yoğunlaşma Riski:Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
 7. Yasal Risk:Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
 8. İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
 9. Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski: Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımların değeri, dayanak varlığın ters fiyat hareketleri sonucunda başlangıçtaki yatırım değerinin altına düşebileceği gibi vade içinde ve/veya vade sonunda tamamının da kaybedilmesi mümkündür. Yapıları gereği dayanak varlıklarına göre daha karmaşık bir yapı içerebilir, yarattıkları kaldıraç sebebiyle dayanak varlıklarının üzerinde getiri oynaklığı yaratabilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımlarda karşı taraf riski ve ihraççının kredi riski de bulunmaktadır. Piyasa yapıcısının bulunmadığı yapılandırılmış yatırım araçları, olumsuz piyasa koşullarına bağlı olarak yükselen likidite riskine maruz kalabilir.
Katılımcı Duyuru Metinleri
Diğer Bilgiler
 • OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzüğü için tıklayınız.
 • OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu İzahnamesi için tıklayınız.
 • OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu için tıklayınız.
 • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
Tadil Metinleri