OKS Agresif Katılım Değişken Yatırım Fonu

oks agresif katılım banner

Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

 

Varlık ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 10
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10
Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 100
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)* 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 25
Yatırım Fonu Katılma Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları / Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikaları 0 10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 10

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

 1. Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
  • Kar Payı Riski: Fon portföyüne kamu veya özel sektör kira sertifikalarının, gelir ortaklığı senetlerinin dâhil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
  • Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
  • Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
 2. Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
 3. Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
 4. Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
 5. Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.
 6. Yoğunlaşma Riski:Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
 7. Korelasyon Riski:Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
 8. Yasal Risk:Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
 9. İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
Katılımcı Duyuru Metinleri
Diğer Bilgiler
 • OKS Agresif Katılım Değişken Yatırım Fonu İçtüzüğü için tıklayınız.
 • OKS Agresif Katılım Değişken Yatırım Fonu İzahnamesi için tıklayınız.
 • OKS Agresif Katılım Değişken Yatırım Fonu Tanıtım Formu için tıklayınız.
 • Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.
Tadil Metinleri