Fon portföyü devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek kıymetlerden oluşturulmakta olup ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşmamaktadır. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek devlet iç borçlanma senetleri ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası enstrümanlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Vadeli ters repo ve kısa vadeli Hazine Bonoları’nın getirilerinden faydalanılmaktadır.

Varlık Türü ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL)* 0 25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri/ Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Ters Repo 0 100

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacına karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar borsadan ve borsa dışından repo yapılabilir

Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo ve kısa vadeli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü piyasa, enflasyon ve faiz riski ile karşı karşıya kalabilir. Fon portföyünde çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri