Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25’i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.

Varlık Türü ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL)* 0 25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri/ Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 75
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 75
Ters Repo 0 75
Devlet İç Borçlanma Senetleri 25 100

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacına karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10’una kadar borsadan ve borsa dışından repo yapılabilir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo ve kısa vadeli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü piyasa, enflasyon ve faiz riski ile karşı karşıya kalabilir. Fon portföyünde çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri